پردازه‌ها و نمون‌رمزهای طراحی وب، در این‌دسته قرار می‌گیرند."> وب - تارنمای شخصی علیرضا ایوز